Geo TV

Nadia Khan Show 18 December 2015 Zainab Jamil Shamoon Abbasi